Giới thiệu

Sơ đồ tổ chức khoa

08/06/2023

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Tổ chức nhân sự Khoa Công nghệ thông tin

11/03/2023

TỔ CHỨC NHÂN SỰ KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH

Cơ sở vật chất, Phòng thực nghiệm Khoa CNTT

14/03/2021

Phòng học, Phòng thực nghiệm Khoa CNTT

Giới thiệu chung Khoa CNTT

15/01/2019

Giá trị cốt lõi: Chuyên nghiệp – Hội nhập - Trách nhiệm