Thư viện

JAVA Programming [Basic]

26/04/2021

Hướng dẫn thực hành: Class & Object in Java

Xác suất và Thống kê

26/04/2021

Gồm 6 chương: Khái niệm, Biến ngẫu nhiên, Một số phân phối xác suất thông dụng, Lý thuyết mẫu, Ước lượng tham số, Kiểm định giả thuyết

Toán rời rạc

26/04/2021

Gồm 8 chương: Logic mệnh đề, Vị từ và lượng từ, Phép chứng minh, Lý thuyết tập hợp, Mô hình hóa xác suất-nhập môn, Lý thuyết đồ thị, Đường đi và chu trình, Lý thuyết về cây

Toán cao cấp 2

26/04/2021

*Chương 1. Phép tính vi phân hàm một biến *Chương 2. Phép tính tích phân hàm một biến *Chương 3. Vi phân hàm nhiều biến *Chương 4. Lý thuyết chuỗi

Toán cao cấp 1

26/04/2021

*Chương 1. Ma trận và định thức *Chương 2. Hệ phương trình và tuyến tính *Chương 3. Không gian Vector *Chương 4. Ánh xạ tuyến tính *Chương 5. Dạng toàn phương

Web layout

26/04/2021

Hướng dẫn Web layout gồm 2 phần: Structure Text Your site & Data

Mathematics - Casio

26/04/2021

For undergraduate student