Quy Định- Quy Chế

Các qui định ban hành

12/08/2020

Các Quyết định ban hành

Qui chế đào tạo

12/08/2020

Qui chế đào tạo

Về việc học vụ tổ chức đào tạo, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp Đại học, Cao đẳngchuyên nghiệp, Cao đẳng nghề theo học chế tín chỉ

04/03/2019

Quy chế học vụ tổ chức đào tạo, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên nghiệp, Cao đẳng nghề theo học chế tín chỉ.