Mạng máy tính & truyền thông dữ liệu

Ngành Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu

16/09/2021

Ngành Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu – Kết nối thế giới trong tầm tay

Tổng quan về ngành Mạng Máy tính và Truyền thông dữ liệu

15/08/2020

MẠNG MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG DỮ LIỆU - Chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế với kỹ thuật công nghệ mới nhất bằng những phương thức tích cực, học tại giảng đường, học trực tuyến, học từ hướng dẫn, học từ thực tiễn, …