THỂ LỆ Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu khoa học - Euréka lần thứ 24 năm 2022

Ngày đăng: 29/08/2022

Thể lệ này được áp dụng kể từ ngày ký ban hành. Trong quá trình thực hiện nếu có thay đổi, Ban Tổ chức Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu khoa học - Euréka lần thứ 24 năm 2022 sẽ có văn bản điều chỉnh bổ sung và thông báo cụ thể đến các đơn vị, các tập thể, cá nhân tham gia.


THỂ LỆ Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu khoa học - Euréka lần thứ 24 năm 2022THỂ LỆ Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu khoa học - Euréka lần thứ 24 năm 2022THỂ LỆ Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu khoa học - Euréka lần thứ 24 năm 2022


Xem thêm : 


Tải về: newsaddtpl-file-99427.pdf


Tải về: -file-46624.pdf

Các tin khác