Danh mục sách chuyên khảo và kỷ yếu hội thảo quốc tế

Ngày đăng: 19/07/2021

Danh mục sách chuyên khảo và kỷ yếu hội thảo quốc tế


TT

Tên sách

Năm xuất bản

Nhà xuất bản

Tài liệu minh chứng

1

Context-Aware Systems and Applications, and Nature of Computation and Communication - 9th EAI International Conference, ICCASA 2020, and 6th EAI International Conference, ICTCC 2020, Thai Nguyen City, Vietnam, November 26-27, 2020, Proceedings

2020

LNICST 343, Springer 2020,

ISBN: 978-3-030-67101-3

https://drive.google.com/file/d/1CivyHisScUBpMpqx7AVQfO9ak9m3PeVS/view?usp=sharing

2

Context-Aware Systems and Applications, and Nature of Computation and Communication - 8th EAI International Conference, ICCASA 2019, and 5th EAI International Conference, ICTCC 2019, My Tho City, Vietnam, November 28-29, 2019, Proceedings

2019

LNICST 298, Springer 2019

ISBN: 978-3-030-34365-1

https://drive.google.com/file/d/1Ba3v64UASMil1uXnvN8BPAu8Xp0uBtgY/view?usp=sharing

3

Context-Aware Systems and Applications, and Nature of Computation and Communication - 7th EAI International Conference, ICCASA 2018, and 4th EAI International Conference, ICTCC 2018, Viet Tri City, Vietnam, November 22-23, 2018, Proceedings

2018

LNICST 266, Springer 2018

ISBN: 978-3-030-06152-4

https://drive.google.com/file/d/1JK91HkayN8V08b4yHgkvMQPHYeTja1tB/view?usp=sharing

4

Nature-Inspired Networking: Theory and Applications

2018

CRC Press, 2018

ISBN: 978-1-4987-6150-5                

https://drive.google.com/file/d/1X7mSQfuzSrIJyNM97IUOVJcAOuUpNGTF/view?usp=sharing

5

Context-Aware Systems and Applications, and Nature of Computation and Communication - 6th EAI International Conference, ICCASA 2017, and 3rd EAI International Conference, ICTCC 2017, Tam Ky City, Vietnam, November 23-24, 2017, Proceedings

2017

LNICST 217, Springer 2017

ISBN: 978-3-319-77818-1

https://drive.google.com/file/d/128fiLXNBDsVLdQAFAMgIK5qSlptKJknG/view?usp=sharing

6

Context-Aware Systems and Applications - 5th International Conference, ICCASA 2016, Thu Dau Mot City, Vietnam, November 24-25, 2016, Proceedings.

2016

LNICST 193/Springer, 2016

ISBN: 978-3-319-56357-2                   

https://drive.google.com/file/d/1CRVUow37n183HDxdC2N2bWmwKxmsvOcE/view?usp=sharing

7

Nature of Computation and Communication – 2nd EAI International Conference, ICTCC 2016, Rach Gia City, Vietnam, March 17-18, 2016, Proceedings

2016

LNICST 168/Springer, 2016

ISBN: 978-3-319-46909-6

https://drive.google.com/file/d/0B5riH9UZGH3BdW9qZ2ZMSGVrUHM/view?usp=sharing&resourcekey=0-PRdoM9v7h2_wsTVf6kAcsQ

8

Context-Aware Systems and Applications - 4th International Conference, ICCASA 2015, Vung Tau City, Vietnam, November 26-27, 2015, Proceedings.

2015

LNICST 165/Springer, 2015

ISBN: 978-3-319-29236-6

https://drive.google.com/file/d/1UZDSqH6yCi8FE2-gBO5C7sWMLOz5HqBw/view?usp=sharing

9

Nature of Computation and Communication – 1st EAI International Conference, ICTCC 2014, Ho Chi Minh City, Vietnam, November 24-25, 2014, Proceedings

2014

LNICST 144/Springer, 2014

ISBN: 978-3-319-15392-6

https://drive.google.com/file/d/0B5riH9UZGH3BU0JKWnZTWV9peXc/view?usp=sharing&resourcekey=0-EytPqD31GLSvIpxfcIJzoA

10

Context-Aware Systems and Applications – 2nd International Conference, ICCASA 2013, Phu Quoc Island, Vietnam, November 25-26, 2013, Proceedings.

2013

LNICST 128/Springer, 2013

ISBN: 978-3-319-05939-6

https://drive.google.com/file/d/0B5riH9UZGH3BTU03a2RHSEF5RVk/view?usp=sharing&resourcekey=0-G8mFfXPyMYMTdLhmnnzoBQ

11

Context-Aware Systems and Applications – 1st International Conference, ICCASA 2012, Ho Chi  Minh City, Vietnam, November 26-27, 2012, Proceedings.

2012

LNICST 109/Springer, 2012

ISBN: 978-3-642-36642-0

https://drive.google.com/file/d/0B5riH9UZGH3BSC0zeWt3OTdDbXM/view?usp=sharing&resourcekey=0-zGtg642W2gTod3pmUmQtNw

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Các tin khác