CHƯƠNG TRÌNH HỌP MẶT – CHIA SẺ - HỖ TRỢ

Ngày đăng: 28/09/2021

CHƯƠNG TRÌNH HỌP MẶT – CHIA SẺ - HỖ TRỢ CÁC THẾ HỆ SINH VIÊN ĐỊNH HƯỚNG TƯƠNG LAI


Nhằm đẩy mạnh công tác tư vấn, hỗ trợ, định hướng phát triển bản thân, tạo lập CV, chia sẻ kinh nghiệm phỏng vấn và làm việc các ngành trong lĩnh vực CNTT và giới thiệu việc làm cho sinh viên, cũng như giải đáp những thắc mắc cho các sinh viên đang làm khóa luận chuẩn bị tốt nghiệp, chuẩn bị hành trang bước vào môi trường làm việc, Khoa CNTT phối hợp với các phòng ban có liên quan cùng đại diện câu lạc bộ Doanh Nhân, tổ chức “CHƯƠNG TRÌNH HỌP MẶT - CHIA SẺ – HỖ TRỢ CÁC THẾ HỆ SINH VIÊN ĐỊNH HƯỚNG TƯƠNG LAI".
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU
Sinh viên vừa tốt nghiệp (Khóa 2016 trở về trước): Chủ đề “Hướng dẫn CV và Hỗ trợ việc làm”
Sinh viên sắp tốt nghiệp (Khóa 2017): Chủ đề “Xét tốt nghiệp và Tư vấn việc làm”
Sinh viên cuối khóa (Khóa 2018): “Thực tập và Khóa luận tốt nghiệp”
II. THÀNH PHẦN THAM DỰ
- Ban giám hiệu, Khoa CNTT, P. QLĐT, Viện ĐTSĐH, Diễn giả - Doanh nghiệp,
- Tất cả sinh viên các Khoa tham dự theo lịch
 Khóa 2016 trở về trước, Thứ 5, 14h00-16h00, 30/9/2021
 Khóa 2017, Thứ 5, 09h00-11h00 (30/9/2021)

Link: meet.google.com/tvs-axxn-jrg

CHƯƠNG TRÌNH HỌP MẶT – CHIA SẺ - HỖ TRỢ

Các tin khác